COMUNICATO STAMPA INTEGRA ONLUS E THE BRIDGE FOR FUTURE:

,

“ THE ALBANIAN CODE” (“IL CODICE ALBANESE”) PRODOTTO DALLA KATZIR PRODUCTION DI YAELKATZIR E GADY CASTEL PER LA CLAIMS CONFERENCE”

Anno 1943: L’Italia capitola agli Alleati con l’armistizio dell’8 settembre, e i nazisti iniziano ad uccidere soldati italiani considerati disertori in tutta la regione. La popolazione albanese rifiuta di ottemperare agli ordini dell’occupante nazista di consegnare gli ebrei residenti ai confini del paese. Prende spunto da questa storia il film documentario “The Albanian code” (“Il codice albanese”) prodotto dalla Katzir Production di YaelKatzir e Gady Castel per la ClaimsConference.

L’Albania, la cui popolazione è oltre il 70% di religione musulmana, risponde ad un codice d’onore che si chiama “besa”, per cui è meglio morire che voltare le spalle a una persona bisognosa.  A tal punto che un albanese aiuta chiunque si presenti alla sua porta, anche se fosse il suo peggior nemico.  Ed in quel difficile momento storico persino il re Zog è intervenuto personalmente.  Bisogna ricordare che la comunità ebraica in Albania era molto piccola (circa 200 persone) e il numero degli ebrei salvati è stato di tanto maggiore. Le migliaia di altri che furono salvati erano arrivati in Albania da Serbia, Macedonia,  CroaZia e Montenegro, sapendo che lì avevano speranza di sopravvivere alle persecuzioni naziste.

In Albania gli ebrei non sono stati trattati come rifugiati ma come ospiti.  Sono oltre 2.000 gli ebrei, tra cui coloro che sono fuggiti nel paese, protetti e salvati da morte sicura. Per quanto ne sappiamo, non un singolo ebreo in Albania fu consegnato ai nazisti. “Besa” è stata descritta in un codice scritto intorno al 15° secolo ma ha radici più antiche nella storia. Significa letteralmente “mantenere una promessa”. Chi agisce secondo Besa è qualcuno che mantiene la parola data (promessa), qualcuno a cui si può affidare la propria vita e quella della propria famiglia. Durante l’Olocausto, il codice albanese di Besa, o pegno d’onore, è stato messo in atto da coloro che hanno aiutato e protetto i meno fortunati, tra cui migliaia di ebrei. Questo docufilm offre una visione ampia di questi eroi poco conosciuti e allo stesso tempo offre prospettive in prima persona nel racconto di coloro che sono stati salvati e degli albanesi che li hanno aiutati. “[È] un viaggio per dire grazie”, dice il regista, “al popolo albanese, che si è comportato diversamente dall’intera Europa”.

Un esempio unico di solidarietà umana, di grande attualità ancora oggi, che va oltre il credo religioso e che non ha eguali in tutto il mondo. Oltre agli ebrei d’Albania la popolazione albanese, supportata dalle autorità civili, nascose e protesse decine di migliaia fra soldati italiani, profughi, ed ebrei in fuga provenienti da gran parte dal resto d’Europa.

Il docufilm doveva essere presentato a Roma per la prima volta in Italia, il 24 febbraio 2020 presso la prestigiosa Sala della Discoteca di Stato in collaborazione con Integra onlus, presieduta dall’italo – albanese Klodiana Cuka, in sinergia con Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU onlus), Integra solidale, Ambasciata dell’Albania a Roma, associazione culturale Ipathia, TMP, Meditinere, PoloBiblo Museale Regione Puglia, Ministero Cultura Albanese, Accademia della Minerva.Purtroppo ma causa coincidenza con l’inizio del primo lockdown in Italia non fu possibile.

Il docufilm The Albanian Code è stato presentato nel 2019 a Tirana alla presenza del Presidente albanese, di 5 Ministri e 12 Ambasciatori, guadagnando una standing ovation del pubblico presente che ha applaudito per più di cinque minuti dopo la visione dell’emozionante film. In quella occasione è nata l’idea di Klodiana Cuka di inserire i sottotitoli in italiano di cui si è fatta carico la sua Integra onlus, per la fruizione del docufilm presso il pubblico del nostro paese, in un’ideale gemellaggio nel percorso storico e nelle relative vicende che vedono Italia ed Albania vicine non solo geograficamente.

Gady Castel israeliano di origine italiana. Regista e produttore da oltre 50 anni. Alle spalle una lunga serie di oltre 65 documentari e iniziative di serie tv tra le ultime il documentario “La casa dei bambini” da cui è stata ispirata la serie rai “La guerra è finita”. Il suo documentario “Rinascere in Puglia” è stato presentato con grande successo in vari siti della Puglia (oltre 20 siti) e in diverse altre città italiane (Roma, Milano, Torino e Genova, ed altre città in tutta l’Italia. Il suo documentario “La casa dei bambini” continua ad essere presentato in diversi siti d’Italia nonché trasmesso a Rai Storia. Per attività culturali tra Italia e Israele è stato onorato col titolo di Cavaliere della Repubblica italiana dal Presidente Napolitano. Vive e lavora in un kibbutz in Israele.

In terra della aquile, in occasione della 27 esima Fiera Internazionale di Tirana, in collaborazione con Integra Onlus, Bridge for the Future Albanian Foundation e il ministero israeliano e il supporto finanziario del Ministero degli esteri israeliano e il supporto istituzionale dell’ Ambasciata d’ Israele a Tirana, il film ritorna assieme con l’autore con tanto amore x l’Albania nella Capitale albanese il 4 dicembre alle ore 17,30, per continuare il viaggio in collaborazione con le amministrazioni comunali nelle seguenti città:

  • Kruja il 7 Dicembre ore 11 presso il Museo Storico di Scanderbeg
  • Scutari il 6 Dicembre Auditorio 3 Rettorato, Università degli Studi “Luigj Gurakuqi”
  • Valona il 8 dicembre  ore 18 Salla Pallati i Kultures
  • Durres, 9 dicembre ora 18.30 Palazzo della Cultura
A Tirana e Valona farà  da Cornice dell’evento della presentazione del Film la DocuMOSTRA “IntegrAzione … i 30 anni del Grande Esodo del 1991” realizzare da Integra Onlus con le foto di Vittorio Arcieri, con il contributo della Regione Puglia. Accompagna la Mostra il Docucatalogo realizzato e pubblicato a Tirana in Collaborazione con la Casa a editrice “Dritero”
In seguito alla visione film, il pubblico si tratterà a discutere con l’Autore Gady Castel e le personalità presenti.

“KODI SHQIPTAR” PRODHUAR NGA KATZIR PRODUCTION I YELKATZIR E GADY CASTEL PËR KONFERENCËN MBI RIVENDIKIMET

Viti 1943: Italia kapitullon para Aleatëve me armëpushimin e 8 Shtatorit dhe nazistët nisin të vrasin ushtarët italianë, konsideruar si dezertorë, kudo që i gjejnë. Popullsia shqiptare refuzon t’i përmbahet urdhrave të pushtuesit nazist për të dorëzuar hebrenjtë rezidentë brenda kufijve të vendit. Merr shkas prej kësaj historie filmi dokumentar “The Albanian code” (“Kodi shqiptar”) prodhuar nga Katzir Production i YaelKatzir e Gady Castel për Konferencën mbi Rivendikimet.

Shqipëria, popullsia e së cilës është mbi 70% e fesë myslimane, i bindet një kodi nderi të quajtur “besa”, sipas të cilit vdekja është më e preferueshme sesa kthimi i kurrizit ndaj një personi në nevojë. Besa shtrihet deri në faktin se shqiptari ndihmon këdo që paraqitet në nevojë para derës së tij, edhe kur ky është armiku i tij kryesor. Në atë çast historik vetë mbreti Zog ndërhyri personalisht. Duhet kujtuar se bashkësia hebraike në Shqipëri ishte shumë e vogël (rreth 200 vetë) dhe numri i hebrenjve të shpëtuar ishte shumë më i madh. Mijëra të tjerët që u shpëtuan kishin mbërritur në Shqipëri nga Serbia, Maqedonia, Kroacia e Mali i Zi, të ndërgjegjshëm se në këtë vend kishin shpresë t’i mbijetonin persekutimeve naziste.

Në Shqipëri hebrenjtë nuk u trajtuan si refugjatë por si miq. Janë mbi 2000 hebrenjtë (numri përfshin edhe ata që mbërritën në vend) që u mbrojtën e u shpëtuan nga vdekja e sigurt. Me aq sa dimë, asnjë çifut i vetëm në Shqipëri nuk iu dorëzua nazistëve. “Besa” përshkruhet në një kod të shkruajtur në shekullin XV por ka rrënjë historike më të thella. Fjalë për fjalë do të thotë “të mbash një premtim”. Kush vepron sipas besës është dikush që mban fjalën e dhënë, dikush të cilit mund t’i besohet jeta vetjake dhe ajo e familjes. Gjatë Holokaustit kodi shqiptar i besës u zbatua nga ata që ndihmuan e mbrojtën më pak fatlumët, mes të cilëve mijëra hebrenj. Ky film dokumentar ofron një këndvështrim të gjerë të këtyre heronjve pak të njohur dhe në të njëjtën kohë jep perspektiva në vetën e parë përmes rrëfimit të të shpëtuarve e të shqiptarëve që i ndihmuan. “Kemi të bëjmë me një udhëtim për t’i thënë faleminderit popullit shqiptar, i cili u soll ndryshe krahasuar me gjithë Evropën” pohon regjisori.

Ky akt shpëtimi përbën një shembull unik solidariteti njerëzor, tepër aktual edhe sot,i cili shkon përtej besimit fetar dhe nuk ka homologë në krejt globin. Përveç çifutëve, popullsia shqiptare, mbështetur prej autoriteteve civile, fshehu e mbrojti dhjetëra mijëra ushtarë italianë e refugjatë.

Për herë të parë filmi dokumentar duhet të shfaqej në Romë të Italisë në 24 shkurt 2020 pranë sallës prestigjioze të Diskotekës së Shtetit. Shfaqja do të mundësohej nga bashkëpunimi i Integra Onlus, drejtuar nga italo-shqiptarja Klodiana Çuka, me Lidhjen Italiane të të Drejtave të Njeriut (LIDU Onlus), Integra solidale, Ambasadën e Shqipërisë në Romë, shoqatën kulturore Ipathia, TMP, Meditenere, PoloBiblo Muzeal i rajonit të Puljas, Ministria e Kulturës së Shqipërisë, Akademia e Minervës. Fatkeqësisht përputhja e datës me nisjen e mbylljes së mjediseve publike në Itali prej pandemisë Covid-19 e bëri të pamundur shfaqjen.

Dokufilmi “Kodi shqiptar” është paraqitur në 2019 në Shqipëri në praninë e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 5 ministrave e 12 ambasadorëve dhe ngjalli një duartrokitje të zgjatur 5-minutëshe të publikut, i cili asistoi në një shfaqje emocionuese. Me atë rast lindi ideja e Klodiana Çukas për vendosjen e nëntitujve italisht (shërbim përmbushur nga Integra Onlus) për ta kthyer dokufilmin në të shikueshëm në Itali, nën një binjakëzim ideal të rrugëtimit historike e ngjarjeve të lidhura që shohin dy vendet e Adriatikut të lidhur jo vetëm gjeografikisht.

Gady Castel është një izraelit me origjinë italiane. Regjisor e producent prej 50 vjetësh, ka mbi shpinë një seri të gjatë mbi 65 dokumentarësh e nismash serish televizive, mes të cilave përmendim dokumentarin “Shtëpia e fëmijëve”, nga i cili është frymëzuar seria transmetuar në RAI “Lufta ka mbaruar”. Dokumentari i tij “Të rilindësh në Pulja” është paraqitur me sukses në shumë lokalitete të Puljas (mbi 20) e qytete të tjera italiane (Romë, Milano, Torino, Xhenova mes të shumtave). Dokumentari i tj “Shtëpia e fëmijëve” vazhdon të paraqitet në lokalitete të ndryshme të Italisë dhe të transmetohet në rrjetin TV Rai Storia. Për veprimtaritë kulturore mes Italisë e Izraelit është nderuar me titullin e Kavalierit të Republikës Italiane nga presidenti Napolitano. Jeton e punon në një kibutz në Izrael.

Me rastin e Panairit të 27-të Ndërkombëtar të Tiranës, në Vendin e Shqiponjave filmi rikthehet bashke me Gady Castel me dashuru te madhe për publikun në një bashkëpunim mes Integra Onlus, Fondacionit shqiptar Ura për të Ardhmen, mbështetjes financiare të Ministrisë së Jshtme izraelite e mbështetjes institucionale të Ambasadës së Izraelit në Tiranë. Ai do të shfaqet në Tiranë në orën 17.30 të 4 dhjetorit për të vazhduar më pas udhëtimin, në bashkëpunim me administratat bashkiake, në këto qytete:

  • Shkodër në mëngjesin e 6 dhjetorit pranë Auditoriumit 3 REKTORAT të Universitetit të qytetit;
  • Krujë në mëngjesin e 7 dhjetorit në orën 11.00 pranë Muzeut Historik të Skënderbeut;
  • Vlorë në 8 dhjetor, ora 18.00 Salla Pallati i Kultures
  • Durres me 9 dhjetor, ora 18.30 Pallati Kultures

Ne Tirane dhe Vlore do te bej si kornize e filmit DocuEkspozita “Integrim…30 vjet te Eksodit te madh te 1991” i Vittorio Arcieri e realizuar nga Integra Onlus me kontributin e Regione Puglia, bashke me DocuKatallogun e botuar ne Tirane ne bashkepunim me Shtepine Botuese “Dritero”.

Do te ndjeke pas prezantimit te filmit nje diskutim i publikut me Autorin Gady Castel dhe me personalitet e pranishme.